Bảng khung tính giá đất tỉnh Hậu Giang mới nhất được quy định tại Bảng giá đất tại từng khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang mới định kỳ 05 năm 2020 - 2024. Theo các văn bản pháp luật sau:

Quy định về giá đất tại tỉnh Hậu Giang

  • Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) định kỳ 05 năm (2020- 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
  • Quyết định 28/2020/QĐ-UBND ngày 11/09/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 27/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định về bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) định kỳ 05 năm (2020- 2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Danh sách bảng giá đất các huyện, thành phố khu vực Hậu Giang

Download bảng giá đất Hậu Giang mới nhất và xem chi tiết bảng giá các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Hậu Giang theo danh sách dưới đây:

Tổng hợp bởi Đất Nền Hậu Giang